Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden - neutraleversie

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdensde bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrechtdoor de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bijherroeping

Artikel 10 - Uitsluitingherroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extragarantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur,opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende ofafwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In dezevoorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij deconsument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met eenovereenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemerworden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derdeen de ondernemer;

2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentgebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden dieverband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.    Dag: kalenderdag;

5.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vormgeproduceerd en geleverd worden;

6.    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot deregelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende eenbepaalde periode;

7.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ookbegrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatiedie aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstigeraadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doelwaarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van deopgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consumentom binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoondie producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aanconsumenten aanbiedt;

10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consumentwordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop opafstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met hetsluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van éénof meer technieken voor communicatie op afstand;

11.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformuliervoor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als deconsument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten vaneen overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfderuimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Heyhoefpromenade 50, 5043 RM te Tilburg

Telefoonnummer: 085-4013535

E-mailadres: info@bestelhiersnel.nl


KVK nummer: 69446822

BTW nummer: NL857877677B01 

Indien de activiteit van deondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudendeautoriteit.

 

Indien de ondernemer eengereglementeerd beroep uitoefent:

-       deberoepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

-       deberoepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze istoegekend;

-       eenverwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn enaanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 -Toepasselijkheid

1.     Dezealgemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en opelke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.     Voordatde overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijsniet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordtgesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemerzijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijkkosteloos worden toegezonden.

3.     Indiende overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking vanhet vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekstvan deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument terbeschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eeneenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indiendit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordtgesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langselektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van deconsument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen wordentoegezonden.

4.     Voorhet geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- ofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid vanovereenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdigevoorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meestgunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indieneen aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Hetaanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoendegedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consumentmogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn dezeeen waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitaleinhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden deondernemer niet.

3.     Elkaanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat derechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijnverbonden.

 

Artikel 5 - Deovereenkomst

1.     Deovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op hetmoment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan dedaarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indiende consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaardingvan het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door deondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indiende overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passendetechnische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien deconsument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passendeveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     Deondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consumentaan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten enfactoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomstop afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeftom de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd eenbestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaardente verbinden.

5.     Deondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitaleinhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanigewijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan wordenopgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.    het bezoekadres van de vestiging vande ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b.    de voorwaarden waaronder en de wijzewaarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel eenduidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.    de informatie over garanties en bestaandeservice na aankoop;

d.    de prijs met inbegrip van allebelastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover vantoepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering ofuitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.    de vereisten voor opzegging van deovereenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of vanonbepaalde duur is;

f.     indien de consument eenherroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.     Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts vantoepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1.    De consument kan een overeenkomstmet betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd vanminimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag deconsument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave vanzijn reden(en) verplichten.

2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaatin op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezenderde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.    als de consument in eenzelfdebestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of eendoor hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemermag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijkewijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met eenverschillende levertijd weigeren.

b.    als de levering van een productbestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument,of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeelheeft ontvangen;

  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bijdiensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.    De consument kan een dienstenovereenkomsten een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiëledrager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenenontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maardeze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.    De in lid 3 genoemde bedenktijd gaatin op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengdebedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op eenmateriële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.    Indiende ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.     Indien de ondernemer de in hetvoorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnentwaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijktde bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeftontvangen.

 

Artikel7 - Verplichtingen van deconsument tijdens de bedenktijd

1.    Tijdens de bedenktijd zal deconsument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal hetproduct slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, dekenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunthierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecterenzoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.    De consument is alleen aansprakelijkvoor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaanmet het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.    De consument is niet aansprakelijkvoor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bijhet sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel8 - Uitoefening van het herroepingsrechtdoor de consument en kosten daarvan

1.    Alsde consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen debedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnigewijze aan de ondernemer.

2.    Zosnel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij ditaan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeftaangeboden het product zelf af te halen. De consument heeftde terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendtvoordat de bedenktijd is verstreken.

3.    De consument zendt het product terugmet alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originelestaat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke enduidelijke instructies.

4.    Hetrisico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van hetherroepingsrecht ligt bij de consument.

5.    Deconsument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen ofals de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument dekosten voor terugzending niet te dragen.

6.    Indien