Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden - neutraleversie

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdensde bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrechtdoor de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bijherroeping

Artikel 10 - Uitsluitingherroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extragarantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur,opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende ofafwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In dezevoorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij deconsument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met eenovereenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemerworden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derdeen de ondernemer;

2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentgebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden dieverband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.    Dag: kalenderdag;

5.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vormgeproduceerd en geleverd worden;

6.    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot deregelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende eenbepaalde periode;

7.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ookbegrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatiedie aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstigeraadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doelwaarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van deopgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consumentom binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoondie producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aanconsumenten aanbiedt;

10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consumentwordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop opafstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met hetsluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van éénof meer technieken voor communicatie op afstand;

11.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformuliervoor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als deconsument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten vaneen overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfderuimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Heyhoefpromenade 50, 5043 RM te Tilburg

Telefoonnummer: 0132032076

E-mailadres: info@bestelhiersnel.nl


KVK nummer: 69446822

BTW nummer: NL857877677B01 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthouden de autoriteit.

 

Indien de ondernemer eengereglementeerd beroep uitoefent:

-       deberoepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

-       deberoepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze istoegekend;

-       eenverwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn enaanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 -Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.     Voordatde overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemerzijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijkkosteloos worden toegezonden.

3.     Indiende overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking vanh et vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekstvan deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eeneenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indiendit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langselektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.     Voorhet geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- ofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid vanovereenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdigevoorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meestgunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoendegedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consumentmogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn dezeeen waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitaleinhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden deondernemer niet.

3.     Elkaanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat der echten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijnverbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indiende consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indiende overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passen de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd eenbestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.    het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.    de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.     indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.     Ingeval van een duur transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1.    De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.    als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument,of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 

3.    De consument kan een overeenkomst voor levering gedurende maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.    De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

 

 

Artikel7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, dekenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.    De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.    De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenk-termijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend-termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.    De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.    De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen ofals de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.    Indien